Dina sparpengar är skyddade av insättningsgarantin

Dina sparpengar är skyddade av insättningsgarantin

Estlands Säkerhetsfond garanterar ditt insatta kapital och upplupna räntor hos Bigbank upp till 100 000 €.

Grundläggande information om skydd för Fastränteplaceringar Insättningsgaranti

Information om skydd för Fastränteplaceringar
Insättningar i Bigbank AS Sverige Filial skyddas av:
Den Estländska insättningsgarantin (”Tagatisfond”) (1)
Skyddets begränsning:
Motsvarande 100 000 EUR per insättare och kreditinstitut (2)
Om Du har fler insättningar hos samma kreditinstitut:
Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 100 000 EUR (2)
Om Du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer:
Gränsen på 100 000 EUR gäller för varje insättare separat (3)
Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar:
7 arbetsdagar (4)
Valuta:
Beloppet i EURO ska räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde
Kontakt:
Tagatisfond, Sakala 4, 15030 Tallinn, Estonia, +372 668 0583
Ytterligare information:
http://www.tf.ee/eng/

Insättningsgarantin - Ytterligare information

(1) System som ansvarar för skyddet av Din insättning: Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem och ett avtalsreglerat insättningsgarantisystem. Om Ditt kreditinstitut blir insolvent kommer Dina insättningar under alla omständigheter att återbetalas med upp till motsvarande 100 000 EUR.

(2) Allmän begränsning för skyddet: Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt motsvarande 100 000EUR per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 90 000 EUR och ett lönekonto med 20 000 EUR kommer insättaren enbart att ersättas med 100 000 EUR.

(3) Begränsning för gemensamma konton: Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet motsvarande 100 000 EUR för varje insättare. Ytterligare information finns på http://www.tf.ee/eng/

(4) Återbetalning: Ansvarigt insättningsgarantisystem är Tagatisfond, Sakala 4, 15030 Tallinn, Estonia, +372 668 0583, www.tf.ee/eng Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala Dina insättningar (med upp till motsvarande 100 000 EUR senast inom 7 arbetsdagar. Om Du inte erhållit någon återbetalning inom denna tidsfrist bör Du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid.

Annan viktig information

Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem. Av 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti framgår att följande insättare eller utländska motsvarigheter inte kan få ersättning enligt insättningsgarantisystemet

  • - En bank,
  • - Ett kreditmarknadsföretag,
  • - Ett sådant värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kundens medel på konto,Ett försäkringsföretag,
  • - Ett återförsräkingsföretag,
  • - En understödsförening,
  • - Ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
  • - En värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
  • - En pensionsfond,
  • - Ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet,
  • - En insättare som inte har identifierats enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättningsgaratnisystemets webbplats. På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det kontoutdraget.